GRAĐEVINSKI DNEVNIK

Pri izvođenjuimages (29) građevinskih radova izvođač je obvezan voditi građevni dnevnik.

Građevni dnevnik je dokument o toku gradnje kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina gradnje odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, izvedbenog projekta, propisa i normi.

Ako u gradnji sudjeluju dva ili više izvođača, građevni dnevnik vodi izvođač odgovoran za međusobno usklađivanje radova.

Građevinski dnevnik vodi se tokom gradnje za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka gradnje.

Građevinski dnevnik odnosno zasebni građevni dnevnik (u daljnjem tekstu: dnevnik) vodi odgovorna osoba koja vodi gradnju odnosno pojedine radove (glavni inženjer gradilišta, inženjer gradilišta i voditelj gradilišta).

Odgovorna osoba koja vodi gradnju i glavni nadzorni inženjer odnosno nadzorni inženjer potpisom na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u dnevnik.
 
Građevinski dnevnik vodi se u obliku uvezane knjige sa dvostruko obilježenim stranicama (original i kopija) čija se kopija može izdvojiti iz knjige.
 
Nadzori inženjer pohranjuje kod Investitora kopiju potpisanih stranica, dok drugi primjerak ostaje kod Izvođača.
 
Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati, mijenjati niti nadopunjavati. Eventualne ispravke, dopune ili promjene unose se u dnevnik novim upisom.

U građevinski dnevnik se svakodnevno upisuju podaci o:

 • toku i načinu izvođenja radova kao i svi oni koji se u slijedećim fazama neće moći pregledati (temeljne jame i podloge prije nastavka radova, oplata i armatura prije betoniranja, posteljica prije izgradnje gornjeg sloja, zidani elementi prije žbukanja, instalacije prije zatvaranja izolacije, prije zatrpavanja i sl.),
 • uzimanju uzorka materijala za ispitivanje,
 • ispitivanjima na gradilištu,
 • rezultatima ispitivanja i atestiranja,
 • eventualnim prirodnim događajima i udesima,
 • prispijeću, porijeklu i kvaliteti materijala i opreme koji se isporučuju na gradilište,
 • visinskim tačkama, iskolčenju i sl.,
 • ispitivanju terena, pregledu gradilišta po inspekcijskim organima i njihovim nalazima,
 • kao i o drugim radovima i događajima od utjecaja na sigurnost i kvalitetu radova.  

Nadalje, upisuju se svi oni podaci koji mogu služiti kao dokaz kod obračuna izvedenih radova, kao što su podaci o:

 • izmjenama i dopunama projekta,
 • zastojima i prekidima radova,
 • radovima koji se obračunavaju u režijskim satima,
 • nepredviđenim i naknadnim radovima,
 • podzemnim vodama,
 • izmjenama uvjeta rada,
 • broju uposlenih i njihovoj kvalifikacijskoj strukturi,
 • mehanizaciji na gradilištu,
 • kotama iskopa,
 • kategoriji zemljišta,
 • izmijenjenim uvjetima rada i dr.

___________________________________________________________

Na osnovi člana 81. stavak 2. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 2/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 4. sjednici održanoj 12. travnja 2007. godine, donosi

U R E D B U

O UREĐENJU GRADILIŠTA, OBAVEZNOJ
DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I
SUDIONICIMA U GRAĐENJU

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuju se uvjeti i način uređenja gradilišta, način i vođenje obvezne dokumentacije na gradilištu te sudionici u građenju građevina i zahvata za koje suglasnosti odnosno odobrenje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) sukladno odredbi članka 40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj 2/06), (u daljnjem tekstu: Zakon).

II UREĐENJE GRADILIŠTA


Članak 2.


Uredno gradilište je ono gradilište koje udovoljava uvjetima uređenja gradilišta i na kojemu je dostupna sva propisana dokumentacija.
Gradilište mora biti ograđeno radi sprječavanja nekontrolirana pristupa ljudi na gradilištu;
Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi gradilišta koji se ne mogu ograditi moraju biti zaštićeni određenim prometnim znakovima ili označeni na drugi način;
Uz javno-prometne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugrožavati prolaznike. Gradilište se može ograditi ogradom posebnog vanjskog izgleda ako se nalazi u urbanističkoj cjelini koja je upisana u listu zaštićenih spomenika kulture, kao i na drugim, uglavnom gradskim područjima;
Gradilište mora imati na vidnom mjestu istaknutu ploču sa svim relevantnim podatcima o građevini i sudionicima u građenju (naziv investitora, naziv izvođača radova, naziv projektanta, naziv i vrstu građevine koja se gradi, vrijeme početka i završetka radova). Investitor ili izvođač dužan je za privremeno zauzimanje susjednog odnosno obližnjeg zemljišta za potrebe gradilišta pribaviti suglasnost vlasnika ili korisnika tog zemljišta;
Za privremeno zauzimanje javnih prometnih površina za potrebe gradilišta investitor ili izvođač dužan je pribaviti odobrenje mjerodavnog ministarstva uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležnih službi sukladno zakonu;
Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša;
Prije izdavanja odobrenja za upotrebu sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevni i drugi materijal, otpad i sl. moraju biti uklonjeni, a zemljište na području gradilišta kao i na prilazu gradilištu dovedeno u uredno stanje sukladno uvjetima utvrđenim u urbanističkoj suglasnosti i odobrenju za građenje.
Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja, zaštitu od prekomjerne buke, zaštitu tla i podzemnih voda od onečišćenja te ostale propisane mjere za zaštitu zdravlja ljudi.


III OBVEZNA DOKUMENTACIJA NA GRADILIŠTU


Članak 3.


Izvođač na gradilištu obvezno mora imati sljedeću dokumentaciju:

1) rješenje o upisu u sudski registar,
2) akt o imenovanju odgovorne osobe (voditelja gradnje, odnosno voditelja pojedinih radova),
3) odobrenje za građenje i glavni projekt,
4) ovjerene izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
5) građevinski dnevnik,
6) građevinsku knjigu,
7) dokaz o ispitivanju i kvaliteti ugrađenih materijala, građevinskih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze upotrebljivosti iz članka 81. stavak 5. Zakona,
8) elaborat o iskolčenju građevine, izrađen od fizičke ili pravne osobe, registrirane za obavljanje geodetske djelatnosti,
9) nacrt (shema) organizacije gradilišta.


1. Građevinski dnevnik i građevinska knjiga


Članak 4.


Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu dužan je voditi izvođač radova na gradilištu od početka građenja, odnosno izvođenja pripremih radova, do završetka građevine.
U građevinski dnevnik i građevinsku knjigu iz stavka 1. ovog članka upisuju se podatci na osnovu kojih se može utvrditi tok i način građenja građevine u cjelini i po pojedinim fazama, količina i obim izvršenih radova, kao i podatci koji utječu ili mogu utjecati na predviđeni tok i rok izgradnje građevine.


Članak 5.


Građevinski dnevnik i građevinska knjiga vode se u obliku knjige koja mora biti uvezana na način da se onemogući zamjena listova. Svaka stranica građevinskog dnevnika i građevinske knjige mora biti numerisana i ovjerena potpisom ovlaštene osobe izvođača i investitora prije tehničkog prijama objekta.


Članak 6.


Građevinski dnevnik i građevinska knjiga moraju se voditi i ovjeravati, uredno i ažurno.
Za uredno i ažurno vođenje i ovjeravanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige odgovorni su: izvođač radova, investitor i nadzorni organ.


Članak 7.


Rok za čuvanje građevinskog dnevnika i građevinske knjige iznosi dvije godine nakon isteka najdužeg garantnog roka, koji je ugovoren za izgradnju određene građevine.
Investitor je dužan čuvati građevinski dnevnik i građevinsku knjigu do isteka roka iz stavka 1. ovog članka.


Članak 8.


Podaci upisani u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu ne smiju se brisati, ispravljati ili naknadno mijenjati, niti dopunjavati.
Iznimno izmjene i dopune upisanih podataka vrše se isključivo kao novi upisi, uz obvezu označavanja dana kada su izvršene.


Članak 9.


Građevinski dnevnik i građevinska knjiga nalaze se na gradilištu tijekom građenja građevine i moraju biti dostupni ovlaštenim predstavnicima ugovornih strana radi unošenja potrebnih podataka vezanih za građenje građevine, inspekcijskim i drugim mjerodavnim organima, odnosno službama.


2. Građevinski dnevnik


Članak 10.


Građevinski dnevnik je knjiga formata A4 sa numerisanim stranama iz dnevnika u izvorniku i najmanje jednom presliku u koju se svakodnevno upisuju svi podaci o građenju građevine, prema propisanom obrascu građevinskog dnevnika koji čini sastavni dio ove Uredbe.
Točnost podataka o građenju upisanih tijekom jednog dana obvezno se potvrđuju potpisom voditelja gradilišta i nadzornog organa.


Članak 11.


U građevinski dnevnik, osim vođenja datuma izvršenog upisa, podataka o investitoru, izvođaču građenja i vrsti građevine, upisuju se:

1) podatci o uvođenju izvođača građenja u posjed gradilišta, vrsti radova, kao i o određivanju voditelja građenja;
2) podatci o pregledu tehničke dokumentacije koju je investitor predao izvođaču građenja (odobrenje za građenje, glavni i izvedbeni projekt) eventualni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji i podaci o poduzetnim mjerama za njihovo otklanjanje, kao i podaci koje sadrži prijava o početku građenja građevine, odnosno izvođenju pripremnih radova, koje se dostavlja nadležnoj urbanističko-građevinskoj inspekciji;
3) podatci o izvršenim iskolčavanju;
4) podatci o eventualno nađenim objektima koji imaju obilježje kulturnog i prirodnog naslijeđa, obavijesti mjerodavni institucijama o istim, te o poduzetim mjerama da se oni sačuvaju;
5) podatci o položaju podzemnih instalacija u sklopu gradilišta ili neposrednoj blizini, a koje bi se moglo oštetiti u toku izvođenja radova (preslik katastra podzemnih instalacija);
6) podatci o vršenim ispitivanjima zemljišta radi stabilnosti građevine ili njenih pojedinih dijelova, redovnih i naknadnih ispitivanja tla glede kategorije nosivosti, kao i rezultatima geomehaničkih ispitivanja (sukladno glavnim projektom);
7) podatci o izvršenim pripremnim radovima na gradilištu sa potrebnim tehničkim mjerama vezanim za zaštitu okoliša, prometnica, susjednih objekata, kao i mjerama zaštite ljudi i materijalnih dobara;
8) podatci o prispijeću materijala, opreme i postrojenja uz naznaku atesta sa kojim su snabdijeveni, kao i o rezultatima ispitivanja materijala koji se moraju ispitivati neposredno prije upotrebe;
9) podatci o vrstama i pozicijama radova koji se izvode, sredstvima rada koja se primjenjuju u građenju, osoblju i vremenskim prilikama pod kojima se izvode radovi na građevini;
10)podatci o poduzetim mjerama zaštite radnika i sigurnost građevina i radova, opreme i materijala, prolaznog prometa i susjednih građevina;
11)podatci o prijemu izvedenih radova, konstrukcija i konstruktivnih dijelova (temelji), instalacije, oplate, armatura, izolacije i sl.) čije je utvrđivanje sigurnosti i kvaliteta kasnijom izgradnjom građevine znatno otežano, skice i mjere o radovima koji se kasnije ne mogu bez poteškoća utvrditi i radova koji nisu sadržani u izvedbenom projektu (radi dopune istog);
12)podatci o zastojima i prekidima u radu, uzrocima koji su ih izazvali, njihovom trajanju kao i da li je, kada i na koji način o tome obaviješten nadzorni organ investitora;
13)podatci o datumu završetka građenja građevine, podnošenju izjave izvođača građenja o izvedenim radovima i izvješća investitora da se može izvršiti tehnički pregled građevine;
14)podatci o kontrolama koje su izvršile urbanističko-građevinske i druge inspekcije, stručno-tehničkim i drugim komisijskim uviđajima na građevini, o primjedbama i zahtjevima nadzornog organa, kao i odgovorima na te primjedbe i zahtjeve od strane izvođača radova;
15)podatci o elaboratu zaštite na radu, elaboratu zaštite od požara i eksplozija, te mjerama zaštite okoliša, kao i podatke o osobi koja je izradile elaboratei datum ovjere istog od nadležne inspekcije.


Članak 12.


U građevinski dnevnik moraju se detaljno upisivati podatci o prijamu temeljnih jama građevina odnosno svih nosivih slojeva shodno vrsti građevine i to:

1) kote dna temeljenja,
2) podatci o pregledu temeljnih jama kao i podaci o sastavu tla na koti temeljenja i predviđenoj nosivosti,
3) podatci o ispitivanju nosivosti relevantnih slojeva (tla, tamponi i sl.),
4) drugi podatci važni za temeljenje objekta sukladno tehničkom normativima i standardima koji se odnose na temeljenje građevine.

Podatci iz stava 1. ovog članka moraju biti upisani prije odobrenja narednih faza rada.


Članak 13.


Građevinski dnevnik vodi se za cijelu građevinu, a može se voditi i za pojedine njene dijelove i/ili pojedine građevinske radove, ako oni predstavljaju izdvojenu cjelinu.
Za građevinske radove, za instalacije, kao i za montažu opreme i postrojenja, mogu se voditi posebne knjige građevinskog dnevnika.
Za usuglašenost izvedbenih radova i objedinjavanje dokumentacije iz stavka 2. ovog članka odgovoran je voditelj građenja glavnog izvođača, u skladu sa člankom 26. stavak 4. ove Uredbe


Članak 14.


Obrazac građevinskog dnevnika sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.


3. Građevinska knjiga


Članak 15.


Građevinska knjiga je knjiga formata A4 sa numeriranim stranicama u koju se unose podatci o mjerama i količinama izvršenih radova na građevini, klasificirani po pojedinim vrstama i pozicijama radova, po nazivu i redoslijedu, kao u predmjeru iz projekta, odnosno ugovornom predračunu radova.
Sastavni dio građevinske knjige je jedan primjerak izvedbenog projekta na osnovi kojega se izvodi građevina i vrši montaža instalacija, opreme i uređaja.
U tehničku dokumentaciju iz stavka 2. ovog članka unose se grafički podaci o izvršenju radova, ako u bilo čemu odstupaju od projekta na osnovi kojeg se izvode radovi. Ovi podatci unose se u projekt tušem u boji, sa pozivom na građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, gdje su prethodno evidentirani.


Članak 16.


Podatke o mjerama i količinama izvršenih radova zajednički prikupljaju, utvrđuju i upisuju u građevinsku knjigu voditelj građenja i nadzorni organ, odnosno osobe koje vrše stalni stručni nadzor nad gradnjom građevine.
Upis podataka u građevinsku knjigu vrši se, po pravilu, nakon završetka pojedinih pozicija radova, a najmanje jednom mjesečno za radove koji su u toku. Svaki upis obavezno potpisuju osobe iz stavka 1, ovog članka.
Podatci o količinama izvedenih radova prema izmjenama i dopunama tehničke dokumentacije, prikupljaju se, utvrđuju i upisuju u građevinsku knjigu na način utvrđen u stavku 2. ovog članka.


Članak 17.


Podatci o količini izvršenih radova na građevini koje su upisane u građevinsku knjigu su osnove za izradu privremenih situacija i konačnog obračuna izvedbenih radova između investitora i izvođača građevine.


Članak 18.


Ako je izgradnja građevine ugovorena po sistemu ''ključ u ruke'' ugovorne strane nisu dužne voditi građevinsku knjigu radi obračuna i plaćanja izvršenih radova, ali su dužni voditi građevinsku knjigu za eventualne izmjene i dopune izvedbenog projekta.


Članak 19.


Obrazac građevinske knjige sa sadržajem obveznih podataka nalazi se u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.


IV SUDIONICI U GRAĐENJU


Članak 20.


Sudionici u građenju su:

1) investitor
2) projektant
3) revident
4) izvođač
5) nadzorni organ

odnosi između sudionika u građenju iz stavka 1, ovoga članka uređuju se ugovorom.


1.Investitor


Članak 21.


Investitor, prema Uredbi je pravna ili fizička osoba u čije se ime i za čiji se račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru.

Investitor je dužan:

1) povjeriti projektiranje, kontrolu projekta, građenje i stručni nadzor nad građenjem pravni, licima registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
2) imenovati glavnoga projektanta ako u projektovanju sudjeluje više projektanata,
3) osigurati stalni stručni nadzor nad građenjem (u daljnjem tekstu: nadzorni organ),
4) investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznatog kupca mora nadzor povjeriti drugoj pravnoj osobi registriranoj za nadzor,
5) imenovati glavnog nadzornog inženjera koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja, u slučaju izvođenja više vrsta radova na određenoj građevini i kad nadzorni organ ima i druge nadzorne inženjere odgovarajuće struke za te radove,
6) imenovati izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova ako u gradnji sudjeluju dva izvođača ili više njih,
7) najkasnije do dana početka radova imati elaborat iskolčenja građevine,
8) pismeno prijaviti građenje nadležnom organu uprave za poslove građevinarstva i građevinskoj inspekciji najkasnije 8 dana prije početka radova, a jednako i nastavak građevinskih radova ako je u građenju došlo do prekida dužeg od tri mjeseca,
9) u slučaju prekida radova, poduzeti mjere radi osiguranja građevine i susjednih građevina i površina,
10) ako se tijekom građenja promijeni investitor, o nastaloj promjeni novi investitor mora pismeno obavijestiti mjerodavni organ uprave u roku od 8 dana od nastale promjene.

2.Projektant


Članak 22.


Projektant, prema ovoj Uredbi, je pravna osoba registrovana za obavljanje poslova projektiranja.
Projektiranjem građevina i drugih zahvata u prostoru može se baviti pravna osoba registrovana za tu djelatnost ako pored općih uvjeta ispunjava i uvjet da u radnom odnosu ima najmanje po jednog diplomiranog inženjera, sa položenim stručnim ispitom i najmanje pet godina radnog iskustva, odgovarajuće struke, za svaku vrstu projekta koji radi (arhitektonski, građevinski, mašinski, tehnološki, elektro itd.)
Pravna osoba, iz stavka 2. ovog članka, koja nema zaposlene projektante za svaku vrstu projekta koji radi, mora osigurati angažiranje projektanata, diplomiranih inženjera sa stručnim ispitom i odgovarajućim stažom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizičkim ili pravnim osobama, registriranim za obavljanje djelatnosti projektiranja (svi poslovni ugovori su obavezno u prilogu osnovnog ugovora o projektiranju)
Projektant, diplomirani inženjer sa položenim stručni ispitom, može po osnovu poslovnih ugovora sa pravnim osobama registriranim za projektiranje, obavljati poslove projektiranja iz oblasti za koju ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit.
Pravna osoba koja projektira, imenuje jednog ili više projektanata koji su odgovorni da projekti, koje projektuju, zadovoljavaju uvjete iz Zakona, propisa donesenih na osnovu zakona, tehničke normative i pravila struke.
Ako u izradi glavnog projekta izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine sudjeluje više projektanata, pravna osoba kojoj je povjerena izrada projekta, imenuje projektanta voditelja.
Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i međusobnu usklađenost projekta.
Projektant voditelj može biti istovremeno i projektant određene vrste projekata.
Ako u izradi projektne dokumentacije sudjeluju dva ili više pravnih lica investitor je dužan imenovati koordinatora projekta, odnosno odrediti lice koje će imenovati tog koordinatora.
Na koordinatora projekta odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz stavka 7. ovog članka.


3.Revident


Članak 23.


Revident, prema Uredbi, mora biti pravna osoba registrirana za obavljanje poslova projektovanja.
Pravna osoba iz stavka 1. ovog članka dužna je imenovati odgovornog revidenta, koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojedinih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta.
Odgovorni revident iz stavka 2. ovog članka mora biti ovlaštena stručna osoba s najmanje deset godina radnog iskustva u struci, koja je istakla pri projektovanju složenih građevina ili radova ili je na drugi način dao doprinos tehničkoj struci ima položen odgovarajući stručni ispit.
Odgovorni revident organizuje izradu zbirnog izvještaja o kontroli ukupne projektne dokumentacije, na osnovu pojedinačnih izvještaja o kontroli pojedinih faza ili dijelova projekta, koji se prilažu uz zbirno izvješće.
Reviziji projekta podliježu svi glavni izvedbeni projekti za koje odobrenje za građenje izdaje Federalno ministarstvo.


Članak 24.


Revident ne može obaviti kontrolu projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekat u cijelosti ili djelomično izradila pravna osoba u kojoj je zaposlen.


4.Izvođač


Članak 25.


Izvođač je fizička ili pravna osoba koja gradi ili izvodi pojedine radove na građevini i registrirana je za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: izvođač).
Građenjem građevine i drugim zahvatima u prostoru mogu se baviti pravne osobe registrovane za obavljanje te djelatnosti ako, pored općih uvjeta ispunjavaju i uvjet da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom imaju najmanje jednog (1) diplomiranog inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, investitor je dužan imenovati glavnog izvođača, odgovornog za međusobno usklađivanje radova.

Izvođač je dužan:

1) graditi sukladno s izdatim odobrenjem za građenje,
2) radove izvoditi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju utvrđenim uvjetima za odnosnu građevinu,
3) ugraditi materijale, opremu i proizvode sukladno standardima i normativima definisanih projektom,
4) osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih proizvoda i opreme sukladno projektu,
5) poduzeti mjere za sigurnost građevine,
6) u toku građenja voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Izvođač iz stavka 1. ovoga članka, imenuje voditelja građenja, a u slučaju da izvodi samo pojedine radove, imenuje voditelja tih radova. Voditelj građenja, odnosno voditelj radova, odgovoran je za provedbu stavka 4. ovog članka.
Voditelj građenja i voditelj pojedinih radova mora biti diplomirani inženjer ili inženjer s tri godine radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom.


5.Nadzorni organ


Članak 26.


Nadzor nad građenjem u ime investitora prema Uredbi, mora obavljati pravna osoba registrirana za poslove građenja, koja ima u radnom odnosu zaposleno najmanje po jednog diplomiranog inženjera, sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za svaku vrstu radova za koje obavlja nadzor (građevinski, mašinski, elektro itd.).
Nadzorni inženjer je osoba ovlaštena za provedbu stručnog nadzora gradnje, koji se provodi u ime investitora.
Pravna osoba iz stavka 1, ovog članka, koja nema zaposlene diplomirane inženjere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora obezbijediti angažiranje diplomiranih inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizičkim i pravnim osobama registrovanim za projektovanje i građenje.
Ovisno o složenosti objekta, pravna osoba koja obavlja nadzor nad građenjem, u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inženjera i odgovoran je za usklađivanje rada tima i pojedinih faza objekta ili dijelova objekta.
Akt o imenovanju nadzornog tima i koordinatora, pravna osoba je dužna dostaviti federalnom ministarstvu.

U provođenju nadzora nadzorni inženjer dužan je:


1) utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,
2) provjeriti i utvrditi da se gradi sukladno odobrenju za građenje, tehničkom dokumentacijom i Zakonom,
3) provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima,
4) potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolirati građevinsku knjigu i sve eventualne promijenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.

Nadzorni inženjer ako nisu ispunjeni zahtijevani uvjeti, odgovoran je za provedbu potrebnih mjera. Nadzorni inženjer dužan je pravodobno obavijestiti investitora o svim manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tokom građenja.


Članak 27.


Poslove stručnog nadzora gradnje ne može obavljati osoba koja je istodobno izvođač radova.


Članak 28.


Sudionici u građenju iz članka 21. ove Uredbe moraju imati položen stručni ispit sukladno sa Pravilnikom o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja (''Službene novine Federacije BiH'', broj 9/06)


V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 29.


Za građevine čije je građenje u toku upisivanje podataka u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu izvršit će se suglasno odredbama ovog Pravilnika.


Članak 30.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 133/07
12. travnja 2007. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Nedžad Branković, v.r.

___________________________________________________________

 

 Obrazac za vođenje građevinskog dnevnika:

građevinksi dnevnik 3

Partneri

Fastverdini 

Teratest LOGO

 

 

Youtube Korner


Warning: Creating default object from empty value in /home/grading/public_html/modules/mod_featured_youtube_slider/helper.php on line 31

Sponzori

Kupper Weisser_LOGO

batmaticlogo 

TKK

Rubble Master_LOGO

Korisne informacije

Logo of BIHAMK

aamkbih logo
vremenska-prognoza